නපුරු කම් ලියවිලා නෑ ආදරේ ගැඹුරේ- නාලක ජයතුංග

නපුරු කම් ලියවිලා නෑ ආදරේ ගැඹුරේ- නාලක ජයතුංග

ආදරේ මියැදිලා රාගයේ පැටලී
ජීවිතේ තනිවෙලා සිදී පෙති පොඩිවී
යෞවනේ පියාපත් ගසන්නට පෙරසේ
බැරි තරම් රිදවලා රොන් අරං රිසි සේ….
සොදුරු බැවු ලියා තිබුනත් හැඩදමා රහසේ
නපුරු කම් ලියවිලා නෑ ආදරේ ගැබුරේ
සුවද මල් හිනැහුනත් නොදැන මේ සෙනෙහේ
සලෙල බමරුන් බිරොම නපුරුයි මේ සිනා අතරෙ..
තියන්නට මල් උනුන් අරනේ නෑ නෙලා ගත්තේ
රොන් උරා විසි කරන්නට උන් ලගින් සැරි සැරුවෙ
එපා පැහැයට මුලා වන්නට සෙනෙහසේ අරුමේ
නොදැන යන්නට එපා ලදුනේ රාගයට ලොල් වී…..
…..නාලක ජයතුංග…

NO COMMENTS

Leave a Reply