ආබාධිත රණ විරුවෙක් මං මෙදා – දිලුක් ජයවර්ධන

ආබාධිත රණ විරුවෙක් මං මෙදා – දිලුක් ජයවර්ධන

රැක ගන්න උපන් දෙශයක් සදා
යුද පිටියේ සටන් වදිමින් එදා
නිදහස් නිවහල් දෙශයක් හදා
ආබාධිත රණ විරුවෙක් මං මෙදා
රණවිරුවන් දිනා දුන් සතර දිසා
යුතුකම් ඉටු නොකර දොර වසා
අපිට ඇතුල් වෙන්න බැරි නිසා
හිතුනා දැන ගන්න ඔබෙන් අසා
කොස් ඇට බාවයි බළල්ලු ලවා
අපේ ජිවිත සතුට අළුකර දවා
හදේ ඇවිලෙන ගින්දර උදේ හවා
දෙන්න බුදු මහතුනි ඔබවත් නිවා
අතේ තියන කාසියක් පිනට දමා
ලැබ ගන්න මහතුනි නිවන් අමා
කරදරක් වුණා නම් දෙන්න සමා
මේ ඉන්නේ මහතුනි මම තමා….
දි ජ 21.07.17
Diluk Jayawardene

NO COMMENTS

Leave a Reply