අරුමයකි මේ මිනිස් සමාජය

අරුමයකි මේ මිනිස් සමාජය

ව්‍යාජ මිනිසුන් පිරි
සමාජය තුල
ප්‍රවේශම් වන්න.
මංද
ඔවුන්ගේ රංගනයට
ඔබේ හදවත වේදිකාවක් කරගන්නට
පසුබට නොවන නිසා.
මිනිස් ගුණදම් පිරිහුණු
අද සමාජය
සංවේදී සිත් තුලට රිංගා
ඔවුන්ගේ හැගුම් හා
අපූර්ව රංගනයක යෙදෙයි.
අරුමයකි මේ මිනිස් සමාජය෴
Indika Nishantha 

NO COMMENTS

Leave a Reply