නුඹයි මගෙ මුල් බිරිද

නුඹයි මගෙ මුල් බිරිද

හුරුපුරුදු ගිනි අවිය
නුඹයි මගෙ මුල් බිරිද
අවසාන මොහොතෙදිත්
මා අතැර දා නොගිය..

තල් වැටේ මාඉමේ
හුස්ම පොද හිර වෙලා
මියෙදෙන්න හදද්දිත්
මගෙ දෑතෙ හිර වෙලා
පණ කෙන්ද රැකගත්ත
නුඹයි ආදර බිරිද..

දුකේදිත් සැපේදිත්
එක ලෙසින් තනි රැක්ක
නුඹ තාම මා එක්ක
හුරත්ලෙන් ලන්වෙලා
ඉන්නවා පෙරසේම.

Kalum De Silva

NO COMMENTS

Leave a Reply