තොරතුරැ නැතිව හබේ.- ජානක ඉසංක මාඹුල ආරච්චි

තොරතුරැ නැතිව හබේ.- ජානක ඉසංක මාඹුල ආරච්චි

උණුසුම් වෙලා වාගෙයි පෙම් දැහැන ඔබේ.
ඒ ගැන කියන්නට තොරතුරැ නැතිව හබේ.
පෙම් රඳ පහස විඳි හැටි පවසන්න නුඹේ.
ගෙත්තම් කවි කීමේ තව තව රහස් තිබේ.

NO COMMENTS

Leave a Reply