දැන්වත් මිනිසුන්ට නුවන ලැබුනද?? – සඳරුවන් කරුණාතිලක

දැන්වත් මිනිසුන්ට නුවන ලැබුනද?? – සඳරුවන් කරුණාතිලක

සතා සිවුපාවටත් අයිති ගහ කොලත්
කපා බිම හෙලූ පසුත් මිනිසුන්…
සතා සිවුපාවටත් වඩා අසරනයි
දැඩි නියන් කාලයට..
මහ ගං වතුරකට…
වනේ වන සතුනුත් කාට කියන්නද
පැලේ පැටවුනුත් කෙලෙස නිදන්නද
විපතක් කවදා කොතනකින් එයිද
දැන්වත් මිනිසුන්ට නුවන ලැබුනද
Sadharuwan Karunathilaka

NO COMMENTS

Leave a Reply