ආදරණිය අහසට – ඉසුරු උදාර

ආදරණිය අහසට – ඉසුරු උදාර

 

වැස්සත් ඉද හිට
තාම හීතලයි හිත
උබ අස්සේම මිස
වෙන නම් කොහේ කියා යම්ද මම

තදම තද රස්නේට
වේලුනත් මයේ හිත
උබ අස්සේම මිස
වෙන නම් කොහේ කියා යම්ද මම

රිදෙවුවත් ඉද හිට
කදුලින් මයේ හිත
උබ අස්සේම මිස
වෙන නම් කොහේ කියා යම්ද මම

හැමතැනම දගලන
පුන්චි හිත් දැක
උබ අස්සේම මිස
වෙන නම් කොහේ කියා දගලන්නද මම……….

මීට
වලාකුල

…….ඉසුරු උදාර…..

NO COMMENTS

Leave a Reply