ඈත සිතිජයේ කොනක මායිම සුසුමකට ඉඩ තිබ්බා…….. – අසම්මත අසම්මත

ඈත සිතිජයේ කොනක මායිම සුසුමකට ඉඩ තිබ්බා…….. – අසම්මත අසම්මත

විසල් අහසේ
ඈත කෙලවර
ඔබව මම දුටුවා
වසා ගත්
නිල්නුවන් අතරේ
ආදරේ දුටුවා
ගලා ගිය
කදුළැල්ළ අතරේ
සෙනෙහසක් පැතුවා
ඈත සිතිජයේ
කොනක මායිම
සුසුමකට ඉඩ තිබ්බා……..
ඔබට බෑ
හංගන්න ඒ බව
මට ඒ සුසුමේ
හඩ ඇහුනා
ඇත්තට සත්කයි ඇහුනා
@අසම්මත/17/06/14/@

NO COMMENTS

Leave a Reply