හැරී ගියෙ කිම විමසතී දුක – ආදරණීයම සමීර

හැරී ගියෙ කිම විමසතී දුක – ආදරණීයම සමීර

මා ලැබූ ප්‍රේමයේ වත්කම
නුඹම මිස වෙන කිසිත් නැති කොට
වෙලා ගන්නම් දැනෙන්නට සිත
සදා රකිනට පණ සේම පෙම

බරාධික හුස්මක්ව සිර වූ
මතකයන් යලි යලිත් අයදින
අතීතයෙ රැදි ඒ සෙනේහේ
සොයයි මකනට දැනෙන තනිකම

හිමින් අඩි නුඹ තිබූ හැටි මට
මතක් වෙනවා සෙවණැල්ල මත
මගේ පපුපස ඇවිත් එකිනෙක
හැරී ගියෙ කිම විමසතී දුක

ආදරණීයම සමීර

NO COMMENTS

Leave a Reply