කොනිති ගගහ පාරවන්නේ.. ඇයි කියා නොදැනේ.. – අසම්මත

කොනිති ගගහ පාරවන්නේ.. ඇයි කියා නොදැනේ.. – අසම්මත

වල දමන්නට නොහැකි කන්දක්
මගේ පුංචි හිත ඇතුලේ
අතීතය විටින් විට
සංස්කරණය නොවී
ඇවිදයයි හද රිදවමින් පතුලේ
ඔබ ඇවිත් ඒ මදිවට
කොනිති ගගහ පාරවන්නේ
ඇයි කියා නොදැනේ

 

@අසම්මත/17/06/13/@

NO COMMENTS

Leave a Reply