මතකයි තාම මට නුඹගේ කිරි සුවඳ – දුලංග රත්නායක

මතකයි තාම මට නුඹගේ කිරි සුවඳ – දුලංග රත්නායක

කසාවත ඇඟ දැරූවද
දන්නවා අම්මේ මම අරහත් නොවූ වග
ඉස්සරම වාගේ මොහොතක්
ඔය උනුහුමේ වෙලෙන්නට
ආසයි ආයෙමත් ඔය හිස සිඹින්නට…….

මතකයි තාම මට නුඹගේ කිරි සුවඳ
මතකය දිගේ ආවේ ඒකයි ඇවිද
කොහොමද ඉන්නේ සසුනේ ඒ සුව නොවිඳ
අතගානවද හිස මොහොතක් හිත නොරිද ……..

හතර වරිගයම සසරින් එතෙර කරන්
මතු බුදු වන විවරනයක් හිතේ දරන්
කෙලෙස් කෝටියක් බුදු මග අනුව මරන්
යමුද අම්මේ තව දුර නෑ දොරටු නිවන් ………..

බුදු පුතුවරු සංසාරෙම පතාගෙන
ආවා නුඹ පින් හදවතෙ ඔතාගෙන
ඉස්සර වගේ මොහොතක් හිස තබාගෙන
ඉන්නද අම්මේ ඔය උකුලේ නිදාගෙන……..

…… දුලංග …

NO COMMENTS

Leave a Reply