ඕෂධී ජනතාවගේ කුමරිය වෙයි

ඕෂධී ජනතාවගේ කුමරිය වෙයි

0 37
ලිට්වියාවේ පැවති ලෝක විවාහක රූ රැජිණ තරගයේ ජනතාවගේ කුමරිය ලෙස ඕෂධී කිරුලු පැළදීය. ඒ වැඩිම ජනතා මනාප සංඛ්‍යාවක් ලබා ගනිමිනි.

ලෝකයෙන්ම පලමු වෙනියා තැනට පත්විම සදහා උදවු කල සියලු දෙනාට ඇය හදවතින්ම ස්තුති කරයි.

 

 

NO COMMENTS

Leave a Reply