හැගීමකට ඉඩ දී.. නෙත් අයා බලා හිදින්න.. – අසම්මත

හැගීමකට ඉඩ දී.. නෙත් අයා බලා හිදින්න.. – අසම්මත

නිහඩ බව භාෂාවකී
ශබ්ද නගා කියවීමෙන්
වලකින්න
ඔබ
හැගීමකට ඉඩ දී
නෙත් අයා බලා හිදින්න
අහන්නට කැමති දේ
දැකිය හැක
ඔබට
එය ගන්න හිතට
වැටහේවී ඔබට එවිට
බොහෝ දේ
නොකී වදන් ගොඩක
සිතුවමක් සේ
පැහදිලිව පෙනෙන…..

@අසම්මත/17/05/25/@

SIMILAR ARTICLES

0 5

0 5

0 56

0 25

NO COMMENTS

Leave a Reply