බොරුව වට වූ දිවිය මැද්දේ

බොරුව වට වූ දිවිය මැද්දේ

ජීවිතය නුබ රිදව රිදවා
කියන්නට වෙර දරා බොහෝ දේ
මටත් නොදැනී ඉගිල කාලය
හිමි අහිමි දිවී සටන මැද්දේ

බිදුනු අත් වැල් දිර දිරා ගොස්
කාලයත් ඉකි බිදින අස්සේ
නුබට ලියවී පසුව මියැදුනු
හිත් කොනක් රිදෙමින් අදුම් දේ

බොහෝ දේ වට කරන් හිනහෙන
බොරුව වට වූ දිවිය මැද්දේ
දිනූ අහසක් නොලැබි තරුවක්
අහස පරදා හද රිදුම් දේ

NO COMMENTS

Leave a Reply