රහස් කර සැමා ලඟින් හිඳ කොඳුර
දුරයි දැන් බොහෝ අවසාන පඳුර
එළි ගසා පැමිණ පැතිරුවේ අඳුර
කාලෙ නුඹ තරම් නපුරු නෑ සොඳුර

නමම නොව නුඹේ එක අකුර ඇති
නෙත ගැටෙන විටදි ගැහෙන හද හති
එක පැයක් නොදැක කල්පයක් වෙති
කෙසේ ඉවසම්ද තවත් මේ ගති

හසරැල්ල හදේ නැඟුණෙ කොතනෙහිද
නුඹ අසල රැඳී සිටින විට නොවෙද
කාගෙ කවුරුන්ද කාට අයිතියිද
වගතුවක් නොමැති මහද වැරදියිද

–  Tharushi nawanjana liyanachchi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here