කිරිල්ලියකි මමත්

කූඩුවේ හිර වුණු

තටු සිඳ දැමූවත්

ඉගිලෙන ආස

ඉගිලෙන්න සිතුවත්

සෙව්වෙ කැදැල්ලක්

ආඩම්බර කුරුල්ලාගේ

යටත් කිරිල්ලිය මා

කොතෙක් ආසාවල් තිබුණත්

කුරුල්ලාගේ කිරිල්ලී මා

සියලු දේ අතහැර

සිටිමි ඔහු හා

එකම පැතුමයි කුරුල්ලාගේ

කිරිල්ලිය රැක ගැනීමය

ආදරය නිසාවෙන්

කිරිල්ලිය කැදැල්ලේ නවති

 

– අනුරාදිනී ශෂිකා

SHARE
Previous articleZig Zag.lk
Next articleStudio Praveen

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here