මානස විලේ සිහින ඉමේ
සොයා ගියා හංසිනියක්
වළා පෙළක් මැදින් ඇවිත්
වෙළුනා පෙම් ආකරයක්

නිතඹ සලා වචන දමා
මැව්වා යස ලෝ පැතුමක්
මවිත වෙලා හිටපු නිසා
අමුතු වුනා ජීවිතයක්

පුරුදු වෙලා හිටපු නිසා
දඩුවම් දෙන මාදිලියක්
පපුව පළා දෙපළු කළා
හරි සුන්දර ආදරයක්

– ඇසළ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here